Pred novogradnjo, nadomestno gradnjo ali obnovo objekta je treba pridobiti projektno dokumentacijo. Projektna dokumentacija se glede na njen namen razvršča na več projektov, in sicer: IDZ, IDP, PDG, PZI, PID.

 IDZ je kratica za idejno zasnovo, katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo (vode, elektrike, kanalizacije).

IDPidejni projekt; ni obvezen, se pa na željo naročnika oz. investitorja lahko izdela več variant nameravanega objekta, upoštevajoč vse veljavne predpise. Izdelava IDP je namenjena izboru najbolj optimalne rešitve in se uporablja kot podlaga za izdelavo naslednjih faz projektne dokumentacije, kot sta PGD in PZI.

PGDprojekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; njegov namen je pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri enostanovanjskih stavbah velja, da za njih niso potrebni načrti strojnih, elektroinštalacij ter opreme, namesto načrta gradbenih konstrukcij pa je za enostanovanjske stavbe potrebna le izjava odgovornega projektanta.

Nadgradnja PGD je PZIprojekt za izvedbo – katerega namen je prikazati, kaj vse je potrebno za gradnjo in začetek uporabe objekta. Sestavljajo ga načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov (tudi popis količin materiala in opis opreme), ki nadgrajujejo posamezne načrte iz PGD. PZI je osnova za začetek izvajanja del na gradbišču.

PID oz. projekt izvedenih del; je zadnji od projektov projektne dokumentacije, katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja. PID izraža dejansko stanje objekta po končani gradnji oz. ob začetku uporabe. Uporabljamo ga tudi kasneje za potrebe vzdrževanja, rekonstrukcij, morebitnih rušitev objekta ali dela objekta.